Nói chuyện với tổ chức của tôi

Tôi muốn yêu cầu một diễn giả.

  Cơ quan

  * Người liên hệ:

  Điện thoại

  E-mail

  Khán giả

  Vị trí sự kiện

  Ngày / giờ sự kiện

  Yêu cầu ngang hàng cụ thể (tùy chọn)

  Các ghi chú khác (tùy chọn)

  Vui lòng gửi yêu cầu phát biểu ít nhất 2 tuần trước sự kiện. Vui lòng đợi 3-5 ngày làm việc để đưa ra quyết định.

  CẢM ƠN BẠN

  *Cần thiết